Wednesday, 24 August 2011

ಭಾವನೆಗಳು

ಮನದಲಿ ಅರಳುವ ಭಾವನೆಗಳು
ಮುದ ನೀಡುವ ಭಾವನೆಗಳು
ಹಿತ ನೀಡುವ ಭಾವನೆಗಳು
ಕಹಿ ಕಹಿ ಯಾದ  ಭಾವನೆಗಳು
ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು
ಸವಿ ಸವಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಗಳು ಅರಳಿ ಪುಷ್ಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾವನೆಗಳು ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆಯಾಗುತ್ತದೆ!!!