Monday, 5 May 2014
ಇದುವೇ ಜೀವ ; ಇದು ಜೀವನ !!!!ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ದೇವರು ಭಕ್ತರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರರು ;
ಹೂವು ಪರಿಮಳ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ವೀಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ಕಾಲು ನಡಿಗೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ಕೈ ಬಾಯಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ತಾಯಿ ಮಗು - ಹಸು ಕರು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರವು ;
ಇದುವೇ ಜೀವ ; ಇದು ಜೀವನ !!!!

1 comment:

  1. ಜೀವನದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಟ್ಟಿ.

    ReplyDelete