Wednesday, 27 July 2011

ದೇವರ ಇರುವಿಕೆ !!!


ದೇವರೇ ನೀನು ಇರುವೆ
ಇರುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಇರುವೆ
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲು ಇರುವೆ ನೀನು
ಇರುವೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವೆ
ಇರುವೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವೆ ನೀನು
ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವೆ
ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇರುವೆ  ನೀನು
ಈರೇಳು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇರುವೆ
ಈರೇಳು ಲೋಕಾಗಲ್ಲಲ್ಲೂ ಇರುವೆ ನೀನು
ಸಕಲ ಚರಾಚರದಲ್ಲೂ ಇರುವೆ!!
ದೇವರೇ ನೀನು ಇರುವೆ !!!

No comments:

Post a Comment